КОНТАКТ


Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

Адреса: Банијска 67, 24000 Суботица

Телефон: (024) 547-860 и 547-870

Жиро рачун: 840-446666-88

Пиб: 100847552

Матични број: 08058482

Email: vsovsu@gmail.com

web: www.vsovsu.rs


View Larger Map

Контакт.docx

Управа школе
Датум креирања: 2012-04-26 10:27
Датум последње модификације: 2015-02-23 10:12